May 6, 2024

V čom spočíva prínos Mestskej nájomnej agentúry

MNA je na Slovensku novinkou, hoci v zahraničí fungujú sociálne nájomné agentúry už desaťročia. Prečítajte si, ako sa sformoval model mestskej nájomnej agentúry v Bratislave, a prečo je táto služba potrebná.

Mestská nájomná agentúra je sociálna inovácia, ktorá môže zohrávať dôležitú úlohu pri riešení bytovej núdze. Táto služba funguje najčastejšie pod záštitou neziskových organizácií a v súčasnosti existuje napríklad v Belgicku, Francúzsku, Španielsku, Anglicku, Írsku, Poľsku, Maďarsku, Česku a od roku 2023 už aj na Slovensku.

Tento inovatívny prístup vznikol v 80. a 90. rokoch minulého storočia v Belgicku, kde dokázal efektívnejšie reagovať na potreby ľudí čeliacich bytovej núdzi a vyčleneniu z bývania ako dovtedy existujúce služby. Sociálne nájomné agentúry pomohli ľuďom v bytovej núdzi prekonať náročné životné situácie a udržať si dlhodobý a bezpečný prenájom – vďaka týmto úspechom sa stali pevnou súčasťou politiky bývania v Belgicku.

Úspech tohto modelu spočíva mobilizácii časti súkromného nájomného sektora na poskytovanie cenovo dostupných bytov ľuďom, ktorí čelia vylúčeniu z procesu bývania alebo sú v štandardnom komerčnom prostredí z rôznych dôvodov diskriminovaní. Cieľom sociálnych nájomných agentúr je pomáhať práve tým, ktorí to najviac potrebujú. Okrem samotnej strechy nad hlavou svojim klientom vedia zabezpečiť aj sociálne poradenstvo priamo v bývaní potrebné na to, aby dokázali čeliť životným výzvam.

Podobne ako v Belgicku, aj vo Francúzsku má model sociálnej nájomnej agentúry dlhú tradíciu, ktorá vychádza z akútnej potreby dostupného bývania. Národná organizácia FAPIL sa v roku 2011 starala dokopy až o 19 000 bytových jednotiek. Služby belgických i francúzskych agentúr sú si v mnohom podobné. Okrem celkového manažmentu nájmu poskytujú aj záruku platby, právne a finančné poradenstvo, podporu pri zariaďovaní či rekonštrukcii, zabezpečenie kvality bývania, prijateľné nájomné a ďalšiu podporu pre majiteľov.

V 80. rokoch minulého storočia sa potreba dostupného bývania prejavila aj v Nemecku vznikom agentúr označovaných ako „Soziale Wohnraumhilfen“. Na rozdiel od Belgicka a Francúzska, v Nemecku tento typ pomoci zostal v rovine lokálnych iniciatív, ktoré nedostali podobu regionálnej alebo celoštátnej organizácie.

Od roku 2021 funguje mestská nájomná agentúra aj v Prahe, pričom aktuálne disponuje 51 bytmi. Jej hlavnou výhodou v porovnaní s neziskovými organizáciami, ktoré sa zaoberajú podobnou činnosťou, je dôvera, ktorú vzbudzujú garancie verejnej inštitúcie. MNA je jednou z mála organizácií, ktoré využívajú škálu na nájomné, vrátane maximálnej ceny za m², aby sa jeho výška pohybovala pod trhovou cenou bytov v danej lokalite. Pražská MNA vďaka tomu otvára možnosti bývania nielen pre ľudí, ktorí sú na komerčnom trhu diskriminovaní, ale aj pre tých s nižším príjmom. Zároveň je dôležité dodať, že v Česku je možné čerpanie príspevku na bývanie, ktoré, na rozdiel od situácie na Slovensku, dokáže dorovnať zvyšujúce sa náklady na bývanie.

Založenie bratislavskej MNA vychádza zo schválenej mestskej koncepcie. Situácia na Slovensku je v porovnaní s inými krajinami špecifická najmä v dôsledku neriešeného dlhu, o ktorý sa postarala privatizácia z 90. rokov. Bratislavská mestská nájomná agentúra je len jedným z nástrojov riešenia bytovej krízy na Slovensku. Keďže čelí podobným výzvam ako tá pražská, v mnohom sa od nej inšpirovala. Aj bratislavská MNA funguje ako prostredník medzi prenajímateľom a nájomcom. Zároveň je garantom nájomnej zmluvy a preberá na seba všetky potenciálne riziká spojené s podnájmom. Ubytovaným poskytuje aj sociálne poradenstvo, ktoré rodinám pomôže udržať si nové bývanie, žiť s pocitom väčšej stability a predovšetkým možnosťou vytvárať si domov.

Prečítajte si viac