Sprístupňovanie informácií

Sprístupňovanie informácií

podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov

(ďalej aj ako „zákon o slobode informácií“)

Žiadosť o sprístupnenie informácií podľa zákona o slobode informácií  je možné podať:

  • písomne poštou na adresu: Bratislavská organizácia bývania, nezisková organizácia, Primaciálne námestie 429/1, 811 01  Bratislava
  • elektronicky e-mailom na adresu:  info@bob.sk
  • osobne na adrese: Bratislavská organizácia bývania, nezisková organizácia, Primaciálne námestie 429/1, 811 01  Bratislava.

Zo žiadosti o sprístupnenie informácií podľa zákona o slobode informácií musí byť zrejmé:

  • ktorej povinnej osobe je určená,
  • meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo,
  • ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.

Informácie sa sprístupňujú ústne, nahliadnutím do spisu vrátane možnosti vyhotoviť si odpis, alebo výpis, odkopírovaním informácií na technický nosič dát, sprístupnením kópií dokumentov s požadovanými informáciami, telefonicky, faxom, poštou, elektronickou poštou.

Na podanie žiadosti je možné použiť formulár (vzor) zverejnený nižšie.

BOB n.o. nižšie zverejňuje sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií.

Podávanie žiadostí, návrhov, podnetov, sťažností a iných podaní

Sťažnosť podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov, ako aj iné žiadosti, návrhy, podnety a iné podania je možné podať:

  • písomne poštou na adresu: Bratislavská organizácia bývania, nezisková organizácia, Primaciálne námestie 429/1, 811 01  Bratislava,
  • elektronicky e-mailom na adresu:  info@bob.sk,
  • osobne na adrese: Bratislavská organizácia bývania, nezisková organizácia, Primaciálne námestie 429/1, 811 01  Bratislava.

22. 05. 2024 / PDF / 150 KB

Žiadosť o poskytnutie informácie

Otvoriť dokument
22. 05. 2024 / PDF / 136 KB

Sadzobník úhrad za poskytovanie informácií

Otvoriť dokument